Privacy verklaring

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING GANDER

Privacyverklaring 2019

INLEIDING

Dit is de privacyverklaring van de Oudheidkundige Vereniging Gander  (hierna OKV Gander genoemd), gevestigd te Gaanderen en ingeschreven in het handelsregister van de KvK Arnhem onder nummer 40123602.

In deze verklaring staat vermeld welke persoonsgegevens de OKV Gander vastlegt en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.

De OKV Gander doet wat in haar vermogen ligt de persoonsgegevens en in het bijzonder de privacy gevoelige gegevens zoveel mogelijk te beschermen. Zij zal dit doen met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder AVG genoemd).

De persoonsgegevens in deze privacyverklaring zijn als volgt onder te verdelen:

 • Persoonsgegevens van de leden, donateurs, sponsoren;
 • Persoonsgegevens met betrekking tot historische onderzoeken;

 

GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS VAN LEDEN, DONATEURS EN SPONSOREN

OKV Gander verwerkt persoonsgegevens alleen indien u:

 • Lid wordt van de vereniging
 • Donateur of sponsor wordt van de vereniging
 • Aangeeft op de hoogte te willen blijven van activiteiten van de vereniging
 • Contact met de vereniging heeft via email en/of website

OKV Gander verzamelt onderstaande (persoons)gegevens:

 • Naam, adres, postcode en woonplaats;
 • Telefoonnummer en emailadres (indien bekend);
 • Datum aanmelding lidmaatschap;
 • Ibannummer (banknummer) t.b.v. automatische incasso.

OKV Gander gebruikt de (persoons)gegevens voor:

 • Registratie van het lidmaatschap;
 • Incasso van de contributie;
 • Verzending van de Kronyck;
 • Persoonlijke communicatie.

Voor welk doel gebruikt de OKV Gander de persoonsgegevens?

De vereniging gebruikt de persoonsgegevens voor historisch onderzoek van Gaanderen en het doorgeven daarvan aan de huidige en toekomstige generaties. Dat gebeurt door middel van publicaties, sociale media, exposities, presentaties en lezingen.

De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Wie verwerkt de gegevens?

De OKV Gander registreert niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is voor een goede uitvoering van haar werkzaamheden. De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de eigen doelen zoals bewonersgeschiedenis  en beschrijving van historische foto- en filmbeelden.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt door de penningmeester van de vereniging.

Verder worden de persoonsgegevens door het bestuur gebruikt voor de distributie van de Kronyck.

INFORMATIEBEVEILIGING

De OKV Gander neemt alle redelijke en passende beveiligingsmaatregelen om de OKV Gander, haar leden, donateurs, sponsoren en informatieverstrekkers te beschermen tegen onrechtmatige toegang, openbaarmaking of vernietiging van de persoonsgegevens. Als desondanks er toch sprake is van een beveiligingsincident  wordt betrokkene zo snel mogelijk geïnformeerd over het incident.

TOEPASSELIJKHEID EN WIJZINGINGEN

De OKV Gander past deze verklaring zo nodig aan. De meest actuele versie is op de website te vinden.

INFORMATIE

De verklaring  wordt op de website van de vereniging geplaatst: www.okvgander.nl

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de vereniging of via het contactformulier op website.

BEWAARTERMIJN

De OKV Gander bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Uw gegevens worden bewaard zolang u lid bent van OKV Gander. Uw gegevens worden verwijderd en anders geanonimiseerd binnen twee jaar na het beëindigen van uw lidmaatschap.

Augustus 2019