ANBI gegevens

De OKV Gander heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling. 

Doelstelling Oudheidkundige Vereniging Gander:

  1. Beoefening van de geschiedenis in de ruimste zin van Gaanderen en omgeving
  2. Instandhouding en bescherming van gebouwen, monumenten en voorwerpen van oudheidkundige en historische waarde in Gaanderen en directe omgeving
  3. Bevordering van voornoemde doelstellingen door onder meer het wekken van belangstelling daatvoor in brede kring
  4. Het exposeren van de verzamelde informatie, voorwerpen en documenten. 

Hoofdlijnen beleidsplan
Om de hoofdlijnen van het beleidsplan te lezen klikt u hier. 

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten. Deze vergoedingen mogen nimmer bovenmatig zijn. Er zijn geen personeelsleden in dienst.

Activiteitenverslag
Ieder jaar wordt een jaarverslag van de activiteiten gemaakt dat in de jaarvergadering in maart/april door de leden wordt beoordeeld. Het jaarverslag wordt aan de leden ter beschikking gesteld.

Bestuur: zie website www.okvgander.nl

Bankgegevens: IBAN:  NL92 RABO 0115319662
RSIN nummer: 88.17.418
Kamer van Koophandel nummer: 401236002
Financiële verantwoording:

Voor de balans en de staat van baten en lasten en de toelichting hierop wordt verwezen naar:

Stuur hier jouw foto's in van Gaanderen